Lantbruk

Jordbruket har alltid varit en central verksamhet på Fotegården. Växtodling bedrivs idag på ca 380 hektar. Skiftena ligger i Lidköpings kommun och spänner över både lättjordar för potatis och råg till styvare leror där både raps och höstvete odlas med stor framgång. Variationen på grödor bidrar till en god växtföljd.

Potatis

Potatisen har under många år varit våran viktigaste gröda och den vi oftast förknippats med. Jorden i och runt Vinninga är lätt och stenfri vilket ger en god förutsättning för bla. grönsaks- och potatisodling. 1975 var vi med och skapade Sveriges första konstbevattningsföretag, vattnet tas ifrån Vänern och har därmed givit potatisodlingen extra bra förutsättning.

På gården odlar vi ca 43 ha potatis. Vi har kapacitet att lagra ca 1200 ton i våra potatislager, sortering görs via sorterare och manuell plockning. I packhallen har vi möjlighet att packa allt från 2 kilos påsar till 1000 kilos storsäckar. Det finns även möjlighet att tvätta en del utav potatisen. I över 25 år har vi levererat potatis till livsmedelsbutiker i Lidköping och Skara, det kan vi göra tack vare god service och hög kvalite på våra produkter. Potatisen säljer vi även till andra partihandlare där Vänerpotatis är en viktig partner.

SMAK         SMAK
Vi är smakcertifierade. Certifieringen innebär att verksamheten uppfyller kraven enligt riktlinjer för hygien, miljö och kvalitetsarbete (RIP).

KRAV        
Vi är även certifierade enligt KRAV:s regler för att packa ekologiska produkter. I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel.

 

Rådgivning till potatis får vi via Lisa Andre på Nordfalan.

 

     

 

Spannmål

Vi odlar ca 330 ha spannmål. Målet med spannmålsodlingen är att på ett kostnads- och hållbartsmässigt sätt få en så hög skörd med hög kvalite som möjligt. Spannmålen levereras direkt i skörd till i huvudsak Lantmännen och/eller Svenska foders anläggningar i Lidköping.

Vi försöker regelbundet se över täckdikning- och kalkningsbehoven på gården så att växterna får så optimala växtförållanden som möjligt.

Till spannmålsodlingen använder vi oss av hushållningssällskapet individuella rådgivning (HIR).

Vi är även med i Greppa näringen, där får vi bra rådgivning om hur vi på bästa sätt minskar klimatgaser och övergödning samt hur vi på säkert sätt använder vårat växtskyddsmedel, det är något både vi och miljön tjänar på.

SLU har försök på Fotegården

 
 
 

Fotegårdens försöksfält för utlakningsmätningar anlades 1992 av forskare vid SLU med stöd av Jordbruksverket. På den tiden visste man inte så mycket om hur olika odlingsåtgärder påverkade utlakningen av näring på olika jordar.

Försöket är ett rutvis dräneringssystem med uppsamling och provtagning på dräneringsvattnet. Avsikten var att studera hur kvävedynamiken i marken och utlakningen av kväve påverkas av olika jordbearbetningstidpunkter (höst resp. vår), anläggning av fånggröda samt flytgödseltillförsel i en för området representativ växtföljd.

Resultaten från gårdens sandjord visar att de svenska jordbrukarnas åtgärder för att minska kväveläckaget ger resultat. De visar också att fosforutlakningen inte är något problem på denna jordtyp. Att undvika jordbearbetning tidigt på hösten och att hålla marken bevuxen med t ex fånggrödor, har på Fotegården minskat läckaget av kväve med 25-50%, och vi testar också hur åtgärderna fungerar i odlingssystemen på lång sikt. Att mäta utlakning i fält, under verkliga förhållanden är inte så vanligt, och  Fotegårdens försöksfält är en viktig resurs i  SLU:s serie med långliggande försök.

http://www.slu.se/Documents/externwebben/nj-fak/mark-och-miljo/Pp/lanna/utlaklanna.pdf

 

     

Foto: bildkonsulterna.se

 

 

 

 

Sedan 2012 är det Erik och Jonas som sköter det mesta inom spannmålsodlingen.

 

 

Växtodlingsplan 2017

 

Matpotatis 45 ha

Färskpotatis 3 ha

Höstvete 150 ha

Höstraps 70 ha

Åkerböna 25 ha

Maltkorn 90 ha

 

Humorkollektivet KASS HUMOR har spelat in "Livet på gården" här i Fotegården.